Inspraakavond maandag 7 april 2014


Afgelopen maandag (31 maart) zijn wij voor de 1e keer met de bewonerscommissie bij elkaar geweest.
Inhoudelijk over Zuiderloo is nog niet zoveel besproken.
Tijdens de bijeenkomst is besloten dat wij een klankbordgroep worden en dus geen bewonerscommissie.
We komen 4 keer per jaar bij elkaar. Indien nodig meer frequent.
De vervolg data zijn nog niet bekend.
Vragen kunnen  het beste  rechtstreeks aan de gemeente gesteld worden.
 Tijdens de vergadering kwamen uitwerkingsplan 5 en 6 kort aan de orde.
De gemeente wil door Zuiderloo een tijdelijke wandelroute aanleggen.  Hierbij willen ze de archeologische waarde van Zuiderloo in beeld  brengen. Ook zal er binnenkort opnieuw archeologisch onderzoek gaan plaatsvinden op de locatie van UW plan 5.
Verslagen en overlegdata zullen op onderstaande link op de site van de gemeente geplaatst worden:
Zoals ook in de uitkijkpost en op de website van de gemeente Heiloo vermeld, liggen uitwerkingsplan 5 en 6  ter inzage bij de gemeente Ze  staan ook online:
 Uitwerkingsplan 5: voorontwerp ligt van 27-3-2014 tot en met 7-5-2014 ter inzage
Uitwerkingsplan 6: voorontwerp ligt van 27-3-2014 tot en met 7-5-2014 ter inzage
Meer informatie

Inspraakavond maandag 7 april

Op maandagavond 7 april vindt er een informatieavond plaats in de kantine van het gemeentehuis. Beide uitwerkingsplannen worden deze avond gepresenteerd en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Er is een inloopmogelijkheid vanaf 18:30 uur tot 20:00 uur.

Inspraakreacties

Gedurende de periode dat beide uitwerkingsplannen ter inzage liggen, kan een ieder naar aanleiding van de uitwerkingsplannen – bij voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd – een inspraakreactie naar voren brengen bij de het college van burgemeester en wethouders van Heiloo. Uw schriftelijke inspraakreactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Vermeld boven aan uw brief het onderwerp: inspraakreactie uitwerkingsplan 5 Zuiderloo of uitwerkingsplan 6 Zuiderloo. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge reactie naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoonnummer 072 535 67 99 of 535 67 46. (Bron: bekendmakingen gemeente Heiloo)

Nieuwsupdate februari 2014


Bewonerscommissie Zuiderloo

In januari heeft de gemeente een oproep gedaan aan bewoners om zitting te nemen in een bewonerscommissie Zuiderloo. Zij hebben hierop tientallen aanmeldingen ontvangen. Inmiddels heeft de gemeente een commissie samengesteld van 11 leden, met een evenredige verdeling over de straten van Zuiderloo.  Ikzelf  heb mij ook aangemeld voor de commissie en vertegenwoordig  hiermee samen met een ander lid de  bewoners van de Hoogeweg.

17 maart 2014 hebben we de eerste vergadering. Mocht u nu al vragen of aandachtspunten voor de commissie hebben dan kunt u mij dit per e-mail melden.: b.sprenkeling@quicknet.nl. Ik zal dit dan meenemen naar de 1e vergadering.

Bedrijfsverplaatsingen Zuiderloo

19 Februari is de raadscommissie openbare ruimte akkoord gegaan met de bedrijfsverplaatsingen uit Zuiderloo. Voor zowel het transportbedrijf van de Fam. vd Steen als voor de pensionstal van de Fam. Sprenkeling is de commissie akkoord gegaan met de nieuwe locatie. Meer informatie

Verslag commissie vergadering openbare ruimte 26-11 Zuiderloo


Verslag commissie vergadering openbare ruimte 26-11 Zuiderloo
Door Bernadet Sprenkeling

Dinsdag jl. Zijn de concept uitwerkingsplannen 5 en 6 aan de orde geweest tijdens de vergadering.
De bijbehorende stukken staan op de site van de gemeente bij de agenda, zie ook eerder bericht in deze blog.
Bijgevoegde documenten
Meer informatie: Agenda

memo uitwerkingsplannen 5 en 6 zuiderloo.pdf(74,25 KB)
uitwerkingsplan 5 en 6 Zuiderloo vogelvlucht.pdf(202,79 KB)
uitwerkingsplan 5 Zuiderloo toelichting regels.pdf(2,45 MB)
uitwerkingsplan 5 Zuiderloo verbeelding.pdf(209,8 KB)
uitwerkingsplan 6 Zuiderloo toelichting regels.pdf(1,45 MB)

Menkveld verwacht de plannen voor het einde van het jaar te kunnen vaststellen. Voor de zomer 2014 zou het plan dan definitief zijn.
Uitwerkingsplan 5 gaat over het stukje groen aan de Hoogeweg tussen nr. 26 en 34.
Er zullen 70 huizen gebouwd gaan worden. Langs de linten vrijstaande huizen en 2 onder een kap. Tussen de linten de goedkopere woningen waaronder rijtjes en starterswoningen. De precieze uitwerking van het plan hangt af van de vraag.
Uitwerkingsplan 6 gaat over de infrastructuur. Van noord naar zuid komen 3 nieuw linten die uitkomen op een parallelweg langs de vennewatersweg.
Het lint direct achter ( ten oosten van) de hoogeweg zal als eerste aangelegd worden. Deze weg moet voorlopig zorgen voor de ontsluiting van al het autoverkeer uit zuiderloo.
Vragen/opmerkingen
Waarom waterbeheer dmv greppels, dit is niet meer van deze tijd, kost veel onderhoud, zijn tegenwoordig betere oplossingen voor.
We willen geen rijtjes huizen zoals door het Bouwfonds neergezet.
De rugstreeppad heeft zijn habitat in Zuiderloo. Misschien dat de paddenvereniging kan helpen het beestje te beschermen tijdens het bouwgeweld.
Fietsstroken van 70 cm. Zijn veel te smal en niet Heiloo-waardig
Waar komen woningen met bouwhoogten tot 12 meter? Onbekend
Mensen die een huis kopen weten niet wat er achter hun dure vrijstaande woning gebouwd gaat worden. Onduidelijkheid kan kopers afschrikken.
Functie parallelweg niet duidelijk. Fietsroute of ontsluiting voor auto’s, niet een echte ventweg.
Is alle benodigde grond voor de weg (1e lint) al in bezit gemeente, blijkt van niet.
Is er al overeenstemming over de bedrijfsverplaatsingen vd Steen en Sprenkeling? Ook dit blijkt nog niet rond te zijn.
welke welstandsnota geldt voor Zuiderloo? Niet duidelijk, gaat uitgewerkt worden.
verder ontstond er nog een discussie over of de commissie na herziening van de plannen weer inspraak krijgt. Dit is niet zo. De nieuwe versie zal wel voor het besluit van het college ter inzage toegezonden worden.

12 december komt er nog een voorlichtingsavond voor omwonenden en geïnteresseerden.

Informatieavond Zuiderloo


Uitwerkingsplan 5 De Linde

Uitwerkingsplan 5 De Linde

 Informatieavond  Zuiderloo
donderdag 12 december 2013 van 19:00-21:00
Timpaan, uitwerkingsplan 5, deelplan De Linde, Rosendaal 2a in Heiloo. (Brandweer) Op donderdag 12 december aanstaande organiseert ontwikkelaar Timpaan samen met de gemeente Heiloo een informatieavond over de ontwikkeling van deelplan De Linde. Dit deel van Zuiderloo ligt tegen de Hoogeweg en verwacht Timpaan medio 2014 in de verkoop te brengen. Timpaan is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van dit gebied. Aangezien de procedure van het uitwerkingsplan in december van start gaat, wordt er een informatieavond georganiseerd. Doel is om omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van het deelplan De Linde. Timpaan presenteert het verkavelingsplan en toont de eerste beelden van verschillende woningtypen. Op het verkavelingsplan staan de bouwkavels ingetekend, voor de vrijstaande woningen en de twee-onder-een kap woningen van het plan is er op de diverse kavels een ruime keuze uit verschillende woningen in diverse prijscategorieën. Ook komen er in het plan eengezinswoningen en starterswoningen (Timpaan Verandawoning). Op de informatieavond vraagt Timpaan de bezoekers om een enquête in te vullen zodat zij inzicht krijgen in de woningvoorkeuren van de potentiële nieuwe bewoners. Hierdoor is Timpaan in staat om bij de verkoop medio 2014 optimaal rekening te houden met de woonwensen van toekomstige kopers. Bron: Timpaan

Nieuwe plannen Zuiderloo in Commissie vergadering OR 26-11


Tijdens de vergadering van de commissie Openbare ruimte komen de nieuwe uitwerkingsplannen 5 en 6 van Zuiderloo aan de orde.
De vergadering is openbaar dus volgens mij is iedereen  welkom.

Meer informatie: Agenda

Grasland Zuiderloo ligt er verlaten bij


Sinds 1 september zijn de paarden verdwenen van het grasland aan de Hoogeweg. Ze mogen er niet meer lopen omdat er gebouwd gaat worden? In

2013-08-15 19.58.22

middels zijn we een maand verder en er is nog niets gebeurd. Het grasland ligt er stil en verlaten bij. Jammer…. het was zo’n leuk gezicht die paardjes langs de Hoogeweg.

Omwonenden Zuiderloo willen buurtbos


Nu de plannen van Zuiderloo steeds concreter worden, wordt ook duidelijk dat het “wonen in het groen” een loze kreet is. Achter de Zevenhuizerlaan zijn al verschillende bomen gekapt. Een strook die nu mooi groen is dreigt te verdwijnen. Om deze reden is het bewonerscollectief omgeving Zuiderloo opgericht. Wilt u het bewonerscollectief steunen? Dan kunt u zich aanmelden via de buurtblog
Lees het artikel in de Uitkijkpost

Slow stedenbouw


Paarden van Stal Sprenkeling langs de Hoogeweg

Paarden van Stal Sprenkeling langs de Hoogeweg

Er is weer veel gebeurd de afgelopen periode. De aannemer die de huurwoningen aan het bouwen was ging failliet. Gelukkig is het bedrijf overgenomen en kon de bouw doorgaan.
De eerste koopwoning is inmiddels opgeleverd (er zijn er maar 2 gebouwd). De huurwoningen zullen de komende maanden worden bewoond. In totaal 39 huurwoningen en 32 appartementen.
In de volgende fase zullen er meer koopwoningen worden gebouwd. Alhoewel, dit is natuurlijk nog even afwachten want er moet natuurlijk wel belangstelling voor zijn. We weten allemaal dat huizen verkopen op dit moment erg lastig is. Vandaar het concept “slow stedenbouw”.
Het Stedenbouwkundig plan is goedgekeurd en vormt de basis voor de nieuw op te stellen uitwerkingsplannen.
Meer over de plannen is te lezen in de laatste nieuwsbrief van de gemeente.

Galerij

Foto update december 2012


Galerij

Het is wel erg nat in Zuiderloo

Deze galerij bevat 18 foto's.


Er gaat iets mis met de bronbemaling in Zuiderloo. Er staan allerlei pompen te draaien maar de wateroverlast lijkt niet te verminderen. Het lijkt erop dat het water alleen maar rondgepompt wordt.