Herinrichting Hoogeweg, Groeneweg en krommelaan


De Hoogeweg (ten noorden van Vennewatersweg), de Groeneweg en de Krommelaan krijgen een nieuwe weginrichting. De Groeneweg en een deel van de Hoogeweg worden een fietsstraat. Het andere deel van de Hoogeweg en de Krommelaan krijgen een woonstraatinrichting. Gelijk met de werkzaamheden vervangen wij de riolering.

Lees het hele artikel

Advertenties

Bestemmingsplan en exploitatieplan Zuiderloo ter inzage


Het vastgestelde bestemmingsplan Zuiderloo ligt ter inzage bij de gemeente Heiloo (even aan de balie vragen).

Ook is hij in te zien op de landelijke site ruimtelijkeplannnen.nl .
Of je kunt hem downloaden van de site van de gemeente Heiloo: 

Verslag Klankbordgroep oktober 2015


Het verslag van de klankbordgroep staat online op de site van de gemeente Heiloo: Verslag klankbordgroep

De volgende vergadering van de klankbordgroep is op 11 januari 2016.

 

Uitstel dreigt voor woningbouw Zuiderloo


bron: NHD  17-09-2015

Uitstel dreigt voor woningbouw Zuiderloo

 HEILOO – Er zijn nog heel wat hobbels te nemen voordat er verder gebouwd kan worden aan de zuidkant van Heiloo. Zo staat de verplaatsing van transportbedrijf Van der Steen aan de Hoogeweg op losse schroeven, waardoor er met een wijde boog om dat terrein heen gebouwd moet worden. En er dreigen claims in verband met een – in de ogen van grondeigenaars – te lage taxatie van (toekomstige) bouwgrond.

Door Henk Jan den Ouden – 17-9-2015, 20:00 (Update 17-9-2015, 20:00)


Verplaatsing transportbedrijf nog altijd niet rond

De verplaatsing van Van der Steen naar de Vennewatersweg had al lang rond moeten zijn, maar de overeenkomst met de gemeente kon niet worden bekrachtigd omdat er bij een externe toets sprake bleek van staatssteun, zo legde wethouder Fred Dellemijn woensdagavond de commissie openbare ruimte van de gemeenteraad van Heiloo uit. ,,En wel van zodanige omvang dat die niet in een paar gesprekken opgelost kan worden.” Natuurlijk wordt er met het transportbedrijf gesproken over andere locaties binnen het dorp. ,,Maar daar uit komen voordat in oktober de gemeenteraad vergadert is een ‘mission impossible’, zo zei Dellemijn.

Woningen De gemeente en de projectontwikkelaars zouden graag woningbouw zien op het terrein van Van der Steen, maar het ziet ernaar uit dat dat bedrijf voorlopig aan de Hoogeweg blijft. En als dat zo is, moet rond het bedrijf een afstand van minstens 50 meter worden aangehouden voor woningbouw, omdat het bedrijf anders vanwege geluidsoverlast in zijn werkzaamheden wordt belemmerd.

Er zijn ook grondeigenaren die vinden dat de waarde van hun grond te laag wordt getaxeerd; veel lager dan de WOZ-waarde bijvoorbeeld. Dat kan komen omdat de WOZ-waarde met een ander doel en onder een andere wet wordt vastgesteld dan de taxatie op basis van de onteigeningswet, zo werd de commissieleden uitgelegd. Maar ook omdat op de betreffende grond niet direct gebouwd kan worden, omdat er nog geen concrete plannen voor zijn ingediend door particuliere initiatiefnemers. Dat kan betekenen dat de waarde van de grond met driekwart gereduceerd wordt. ,,Niet uit te leggen”, vond Mart Brouwer de Koning van het CDA. ,,We hebben alle stukken grond in het gebied nodig. We moeten er snel uit komen, anders krijgen we rechtszaken en lang uitstel en dat wil niemand.”

Zo kan het dus nog wel even duren voordat alles is geregeld en de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. En dat is voor meerdere partijen jammer: grondeigenaren, toekomstige bewoners, en niet in het minst voor de gemeente. Want het ‘innen van de penningen’, zoals Dellemijn zei, voor gemeentegrond gebeurt pas als het bestemmingsplan is goedgekeurd.

 

 

Info Klankbordgroep


Vanaf nu zal ik alleen verwijzen naar de verslagen van de klankbordgroep op de site van de gemeente Heiloo. U kunt natuurlijk wel een reactie op het verslag hier plaatsen.

Verslagen Klankbordgroep Zuiderloo laatste overleg was 29 juni 2015

Het eerstvolgende overleg is op 5 oktober 2015

Klankbordgroep Zuiderloo


Samenvatting bijeenkomst 07-04-2015 Klankbordgroep Zuiderloo

Nieuwe leden klankbordgroep
We hebben drie nieuwe leden aan tafel die de klankbordgroep vanuit uitwerkingsplan 5 vertegenwoordigen.

Uitwerkingsplannen 5 en 6 (Deelplan de Linde en de ontsluitingswegen)
In totaal zijn er 5 beroepen bij de Raad van State op uitwerkingsplan 5 en 6 binnen gekomen. De gemeente Heiloo zal uiterlijk eind april een verweerschrift indienen tegen de beroepen. Over enige tijd volgt er dan een hoorzitting, waarna de Raad van State een uitspraak zal doen. De gemeente en de ontwikkelaar zijn overigens wel in gesprek met de bezwaarmakers. ……….
Lees verder op de site van de gemeente Heiloo

Info Klankbordgroep Zuiderloo


Deze week is de klankbordgroep Zuiderloo weer bij elkaar geweest.
Meer informatie over de klankbordgroep staat op de site van de gemeente Heiloo: Klankbordgroep Zuiderloo daar zal ook het officiële verslag van de vergadering geplaatst worden.

Een aantal punten uit de vergadering:

Ciska Toering heeft  de presentatie Zuiderloo- Zandzoom besproken. Deze presentatie heeft zij ook gegeven in de Commissie openbare ruimte van 17 dec. jl.

De presentatie staat inmiddels online: Presentatie Zuiderloo Zandzoom.

Alle woningen die Timpaan in de verkoop heeft gebracht in december zijn inmiddels verkocht of er is een optie op. Goed nieuws dus voor Timpaan.

Naast Timpaan heeft inmiddels het Bouwfonds ook een contract met de gemeente Heiloo om een deel van het Zuiderloo te ontwikkelen. Bouwfonds gaat het gebied van uitwerkingsplan 1 en 4 ontwikkelen (koopwoningen) .
In Zuiderloo worden in totaal dan 550 woningen gebouwd. Gemiddeld 25 per hectare.

In Zuiderloo komen alleen woningen en groen. Geen scholen supermarkten of andere voorzieningen. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet nodig is. Speelterreintjes, groen etc. moeten door de ontwikkelaars meegenomen worden in hun plannen. Wij zullen hier dus alert op moeten zijn dat dit ook voldoende gebeurt.

” Buurtbos”  Zuiderloo: dit valt ook in het te ontwikkelen gebied. Of de bospercelen op deze plek komen, zoals oorspronkelijk gepland of langs de weg komen hangt van de toekomstige ontwikkelaar af. Dus ik heb hieruit begrepen dat de actiegroep Buurtbos in de toekomst  met de ontwikkelaar in gesprek moet gaan.

Ontsluiting naar Hoogeweg: In het voorontwerp bestemmingsplan staat een  ontsluiting naar de Hoogeweg getekend. Dit is geen tijdelijke ontsluiting, er komt alleen wel een aantekening bij dat er een wijzigingsbevoegdheid komt naar ontsluiting langzaam verkeer. Dit is zeer teleurstellend. Want dit kan betekenen dat als de ontsluiting naar de Vennewatersweg niet doorgaat (UP6) de ontsluiting naar de Hoogeweg blijvend is. Hiermee wordt het noordelijk deel van de Hoogeweg een drukke verkeersweg inplaats van een fietsstraat. De Hoogeweg is hier totaal niet op berekend!

Straatverlichting
Er is inmiddels opdracht gegeven om straatverlichting te plaatsen langs de uitrit naar de Zevenhuizerlaan.

Archeologie
Er zijn veel interessante vondsten gedaan in Zuiderloo.
Via de wandeling die is uitgezet in Zuiderloo kom je hier meer over te weten. Ook komt er een tentoonstelling in het “Huis van Hilde” in Castricum over de archeologische vondsten van Zuiderloo.

Dinsdag 7 april is de eerstvolgende klankbordgroep bijeenkomst.

Commissievergadering openbare ruimte 17 december 20.00 uur


In de commissievergadering van 17 december 2014 staat het nieuwe bestemmingsplan Zuiderloo op de agenda:

06 Concept-verbeelding bestemmingsplan Zuiderloo

Verslag Commissie OR 22-10-2014


Verslag Commissie openbare ruimte betreffende Zuiderloo uitwerkingsplan 5 (De linde) en Uitwerkingsplan 6 (de ontsluitingswegen)

Deze week start de verkoop van de te bouwen woningen.

UWP 6 waarin de ontsluiting van de wijk naar de Vennewatersweg geregeld wordt, zal nog minstens 2 jaar duren.
Op UWP5 en 6 kunnen nog tot 29 oktober zienswijzen ingediend worden.

Inspreker:

Dhr Mueller sprak namens een aantal bewoners van de Hoogeweg zijn zorg uit over deze situatie.De enige (tijdelijke) ontsluiting voor de nieuwe wijk de Linde zal voorlopig via de Hoogeweg lopen. Dit betekent dat al het bouwverkeer en het nieuwe woonverkeer over de 4 meter smalle Hoogeweg gaat lopen.De Hoogeweg kan al dit (bouw) verkeer niet aan. De Hoogeweg is een doorgaande fietsroute voor jongeren naar de scholen in Castricum en eigenlijk een fietsstraat.

  1. Dhr Mueller stelt voor dat er gekeken wordt naar een alternatieve tijdelijke bouwweg richting Kennemerstraatweg of richting Vennewatersweg over percelen die al van de gemeente zijn, of die eventueel van particulieren gehuurd kunnen worden voor dit doel.(Veel percelen liggen al braak ivm andere UWP die niet uitgevoerd zijn en zouden hiervoor gebruikt kunnen worden?).
  2. UWP 6 moet op de kortst mogelijke termijn, maar zeker binnen 2 jaar uitgevoerd worden.
  3. Leg eerst de ontsluitingsweg (UWP6) aan en begin dan pas met de bouw van de woningen.

Commissieleden:

Dhr Valkering: Voor de afvoer van het hemelwater is in plan De linde gekozen voor Wadi’s of greppels ipv afvoer via het riool. Volgens Dhr V. past dit niet meer in deze tijd. Ze vergen veel onderhoud, nemen ruimte in en waaien vol met rotzooi.
Een grondeigenaar binnen Zuiderloo is bij alle commissieleden op de koffie geweest en heeft gelobbyd voor zijn zaak. Hij wil graag in ruil voor de grond die hij moet verkopen voor het aanleggen van een weg (UWP6) , een bouwvergunning voor 2 woningen. Alhoewel alle commissieleden bij de portefeuillehouder aandrongen op het verlenen van deze vergunning gaf de Ph geen krimp. Hij wilde niet ingaan op individuele gevallen en gaf aan dat het niet zo eenvoudig lag als de commissieleden deden voorkomen.
Ph: Er zijn nog veel grondposities die UWP6 in de weg staan.

Reactie op inspreker:
Als reactie op de inspreker Dhr Mueller over de verkeersveiligheid op de Hoogeweg gaven de commissieleden aan het wel eens te zijn dat de Hoogeweg niet geschikt is voor al het bouwverkeer en dat het goed is te kijken naar alternatieven.

Ph: Wij willen ook graag voort, liefst zo snel mogelijk maar er zijn nog veel grondposities die UWP 6 in de weg staan. We hebben contact met alle grondbezitters maar kunnen pas afspraken maken als het bestemmingsplan is vastgesteld.
De Projectleider Zuiderloo gaf aan dat het genoemde alternatief (tijdelijke bouwweg naar de Kennemerstraatweg) niet mogelijk is.

Uitgangspunten Zuiderloo en Zandzoom
De wijk Zuiderloo kwam ook nog aan de orde bij het agendapunt uitgangspunten Zuiderloo en Zandzoom, de voorbereiding voor het nieuwe bestemmingsplan dat medio 2015 klaar moet zijn.
Bureau “ Overmorgen” heeft de uitgangspunten uitgewerkt.
De reacties op het stuk liepen uiteen van zeer negatief tot positief en modern. Waar de een organische gebiedsontwikkeling en slow stedenbouw als positief ervaarde, sprak een ander van “ Alleen krottenwijken komen op deze manier tot stand” .

Iedereen was het er zo ongeveer wel mee eens dat er in Zuiderloo en Zandzoom in ieder geval pro-actief ontwikkeld moet worden op de gronden die reeds in het bezit zijn. De gemeente kan zich iets anders mbt de grondexploitatie niet veroorloven.
Het stuk van bureau overmorgen wordt nog verder besproken en de commissie gaat niet akkoord met de uitgangspunten zoals ze nu opgesteld zijn.

B. Sprenkeling

22 oktober Vergadering Commissie openbare ruimte


Screenshot 2014-10-15 10.57.52Woensdag 22 oktober vergadert de commissie openbare ruimte over de uitwerkingsplannen 5 en 6 van Zuiderloo. De commissievergaderingen zijn openbaar. De agenda en stukken staan op de website van de gemeente Heiloo : vergaderstukken