Info Klankbordgroep Zuiderloo


Deze week is de klankbordgroep Zuiderloo weer bij elkaar geweest.
Meer informatie over de klankbordgroep staat op de site van de gemeente Heiloo: Klankbordgroep Zuiderloo daar zal ook het officiële verslag van de vergadering geplaatst worden.

Een aantal punten uit de vergadering:

Ciska Toering heeft  de presentatie Zuiderloo- Zandzoom besproken. Deze presentatie heeft zij ook gegeven in de Commissie openbare ruimte van 17 dec. jl.

De presentatie staat inmiddels online: Presentatie Zuiderloo Zandzoom.

Alle woningen die Timpaan in de verkoop heeft gebracht in december zijn inmiddels verkocht of er is een optie op. Goed nieuws dus voor Timpaan.

Naast Timpaan heeft inmiddels het Bouwfonds ook een contract met de gemeente Heiloo om een deel van het Zuiderloo te ontwikkelen. Bouwfonds gaat het gebied van uitwerkingsplan 1 en 4 ontwikkelen (koopwoningen) .
In Zuiderloo worden in totaal dan 550 woningen gebouwd. Gemiddeld 25 per hectare.

In Zuiderloo komen alleen woningen en groen. Geen scholen supermarkten of andere voorzieningen. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet nodig is. Speelterreintjes, groen etc. moeten door de ontwikkelaars meegenomen worden in hun plannen. Wij zullen hier dus alert op moeten zijn dat dit ook voldoende gebeurt.

” Buurtbos”  Zuiderloo: dit valt ook in het te ontwikkelen gebied. Of de bospercelen op deze plek komen, zoals oorspronkelijk gepland of langs de weg komen hangt van de toekomstige ontwikkelaar af. Dus ik heb hieruit begrepen dat de actiegroep Buurtbos in de toekomst  met de ontwikkelaar in gesprek moet gaan.

Ontsluiting naar Hoogeweg: In het voorontwerp bestemmingsplan staat een  ontsluiting naar de Hoogeweg getekend. Dit is geen tijdelijke ontsluiting, er komt alleen wel een aantekening bij dat er een wijzigingsbevoegdheid komt naar ontsluiting langzaam verkeer. Dit is zeer teleurstellend. Want dit kan betekenen dat als de ontsluiting naar de Vennewatersweg niet doorgaat (UP6) de ontsluiting naar de Hoogeweg blijvend is. Hiermee wordt het noordelijk deel van de Hoogeweg een drukke verkeersweg inplaats van een fietsstraat. De Hoogeweg is hier totaal niet op berekend!

Straatverlichting
Er is inmiddels opdracht gegeven om straatverlichting te plaatsen langs de uitrit naar de Zevenhuizerlaan.

Archeologie
Er zijn veel interessante vondsten gedaan in Zuiderloo.
Via de wandeling die is uitgezet in Zuiderloo kom je hier meer over te weten. Ook komt er een tentoonstelling in het “Huis van Hilde” in Castricum over de archeologische vondsten van Zuiderloo.

Dinsdag 7 april is de eerstvolgende klankbordgroep bijeenkomst.

Commissievergadering openbare ruimte 17 december 20.00 uur


In de commissievergadering van 17 december 2014 staat het nieuwe bestemmingsplan Zuiderloo op de agenda:

06 Concept-verbeelding bestemmingsplan Zuiderloo

Verslag Commissie OR 22-10-2014


Verslag Commissie openbare ruimte betreffende Zuiderloo uitwerkingsplan 5 (De linde) en Uitwerkingsplan 6 (de ontsluitingswegen)

Deze week start de verkoop van de te bouwen woningen.

UWP 6 waarin de ontsluiting van de wijk naar de Vennewatersweg geregeld wordt, zal nog minstens 2 jaar duren.
Op UWP5 en 6 kunnen nog tot 29 oktober zienswijzen ingediend worden.

Inspreker:

Dhr Mueller sprak namens een aantal bewoners van de Hoogeweg zijn zorg uit over deze situatie.De enige (tijdelijke) ontsluiting voor de nieuwe wijk de Linde zal voorlopig via de Hoogeweg lopen. Dit betekent dat al het bouwverkeer en het nieuwe woonverkeer over de 4 meter smalle Hoogeweg gaat lopen.De Hoogeweg kan al dit (bouw) verkeer niet aan. De Hoogeweg is een doorgaande fietsroute voor jongeren naar de scholen in Castricum en eigenlijk een fietsstraat.

  1. Dhr Mueller stelt voor dat er gekeken wordt naar een alternatieve tijdelijke bouwweg richting Kennemerstraatweg of richting Vennewatersweg over percelen die al van de gemeente zijn, of die eventueel van particulieren gehuurd kunnen worden voor dit doel.(Veel percelen liggen al braak ivm andere UWP die niet uitgevoerd zijn en zouden hiervoor gebruikt kunnen worden?).
  2. UWP 6 moet op de kortst mogelijke termijn, maar zeker binnen 2 jaar uitgevoerd worden.
  3. Leg eerst de ontsluitingsweg (UWP6) aan en begin dan pas met de bouw van de woningen.

Commissieleden:

Dhr Valkering: Voor de afvoer van het hemelwater is in plan De linde gekozen voor Wadi’s of greppels ipv afvoer via het riool. Volgens Dhr V. past dit niet meer in deze tijd. Ze vergen veel onderhoud, nemen ruimte in en waaien vol met rotzooi.
Een grondeigenaar binnen Zuiderloo is bij alle commissieleden op de koffie geweest en heeft gelobbyd voor zijn zaak. Hij wil graag in ruil voor de grond die hij moet verkopen voor het aanleggen van een weg (UWP6) , een bouwvergunning voor 2 woningen. Alhoewel alle commissieleden bij de portefeuillehouder aandrongen op het verlenen van deze vergunning gaf de Ph geen krimp. Hij wilde niet ingaan op individuele gevallen en gaf aan dat het niet zo eenvoudig lag als de commissieleden deden voorkomen.
Ph: Er zijn nog veel grondposities die UWP6 in de weg staan.

Reactie op inspreker:
Als reactie op de inspreker Dhr Mueller over de verkeersveiligheid op de Hoogeweg gaven de commissieleden aan het wel eens te zijn dat de Hoogeweg niet geschikt is voor al het bouwverkeer en dat het goed is te kijken naar alternatieven.

Ph: Wij willen ook graag voort, liefst zo snel mogelijk maar er zijn nog veel grondposities die UWP 6 in de weg staan. We hebben contact met alle grondbezitters maar kunnen pas afspraken maken als het bestemmingsplan is vastgesteld.
De Projectleider Zuiderloo gaf aan dat het genoemde alternatief (tijdelijke bouwweg naar de Kennemerstraatweg) niet mogelijk is.

Uitgangspunten Zuiderloo en Zandzoom
De wijk Zuiderloo kwam ook nog aan de orde bij het agendapunt uitgangspunten Zuiderloo en Zandzoom, de voorbereiding voor het nieuwe bestemmingsplan dat medio 2015 klaar moet zijn.
Bureau “ Overmorgen” heeft de uitgangspunten uitgewerkt.
De reacties op het stuk liepen uiteen van zeer negatief tot positief en modern. Waar de een organische gebiedsontwikkeling en slow stedenbouw als positief ervaarde, sprak een ander van “ Alleen krottenwijken komen op deze manier tot stand” .

Iedereen was het er zo ongeveer wel mee eens dat er in Zuiderloo en Zandzoom in ieder geval pro-actief ontwikkeld moet worden op de gronden die reeds in het bezit zijn. De gemeente kan zich iets anders mbt de grondexploitatie niet veroorloven.
Het stuk van bureau overmorgen wordt nog verder besproken en de commissie gaat niet akkoord met de uitgangspunten zoals ze nu opgesteld zijn.

B. Sprenkeling

22 oktober Vergadering Commissie openbare ruimte


Screenshot 2014-10-15 10.57.52Woensdag 22 oktober vergadert de commissie openbare ruimte over de uitwerkingsplannen 5 en 6 van Zuiderloo. De commissievergaderingen zijn openbaar. De agenda en stukken staan op de website van de gemeente Heiloo : vergaderstukken

25-10 Start verkoop deelplan De Linde Zuiderloo Heiloo


Screenshot 2014-10-15 11.08.34

Uitwerkingsplannen Zuiderloo 5 en 6

25 Oktober is de verkoopmanifestatie deelplan de Linde Zuiderloo. Deze vindt plaats op zaterdag 25 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur in Brasserie In ’t Groen aan de Lagelaan 8 in Heiloo. Meer informatie op de site van Timpaan

Tevens is er de 25ste van 12.00-13.30 uur een wandeling door het gebied Zuiderloo met informatie over de archeologische vondsten.

Herziene uitwerkingsplannen Zuiderloo ter inzage


Bij de gemeente liggen de uitwerkingsplannen 5 en 6 van Zuiderloo ter inzage.
Na de inspraakreacties van mei dit jaar op de voorontwerp uitwerkingsplannen, zijn plan 5 en 6  aangepast.
U heeft tot eind oktober de tijd om te reageren. U kunt alle stukken ook vinden op de website van de gemeente Heiloo.

Plan 5 gaat over de bouw van 72 woningen , plan De Linde< op een perceel grenzend aan de Hoogeweg tussen Hoogeweg 30 en 26D.
Plan 6 gaat over de aan te leggen wegen door Zuiderloo.

De belangrijkste links naar de stukken:

Bekendmaking 17-9

De  bestemmingsplannen en inspraakreacties en reactie van de gemeente Heiloo vindt u op de pagina bestemmingsplannen

Woningen Zuiderloo in de verkoop

Op 25 oktober start Timpaan met de verkoop van de woningen van plan De linde (uitwerkingsplan 5) . Meer informatie vind u op de website van Timpaan

Luchtfoto van deelplan de linde

Zuiderloo Deelplan De Linde

Inspraakavond maandag 7 april 2014


Afgelopen maandag (31 maart) zijn wij voor de 1e keer met de bewonerscommissie bij elkaar geweest.
Inhoudelijk over Zuiderloo is nog niet zoveel besproken.
Tijdens de bijeenkomst is besloten dat wij een klankbordgroep worden en dus geen bewonerscommissie.
We komen 4 keer per jaar bij elkaar. Indien nodig meer frequent.
De vervolg data zijn nog niet bekend.
Vragen kunnen  het beste  rechtstreeks aan de gemeente gesteld worden.
 Tijdens de vergadering kwamen uitwerkingsplan 5 en 6 kort aan de orde.
De gemeente wil door Zuiderloo een tijdelijke wandelroute aanleggen.  Hierbij willen ze de archeologische waarde van Zuiderloo in beeld  brengen. Ook zal er binnenkort opnieuw archeologisch onderzoek gaan plaatsvinden op de locatie van UW plan 5.
Verslagen en overlegdata zullen op onderstaande link op de site van de gemeente geplaatst worden:
Zoals ook in de uitkijkpost en op de website van de gemeente Heiloo vermeld, liggen uitwerkingsplan 5 en 6  ter inzage bij de gemeente Ze  staan ook online:
 Uitwerkingsplan 5: voorontwerp ligt van 27-3-2014 tot en met 7-5-2014 ter inzage
Uitwerkingsplan 6: voorontwerp ligt van 27-3-2014 tot en met 7-5-2014 ter inzage
Meer informatie

Inspraakavond maandag 7 april

Op maandagavond 7 april vindt er een informatieavond plaats in de kantine van het gemeentehuis. Beide uitwerkingsplannen worden deze avond gepresenteerd en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Er is een inloopmogelijkheid vanaf 18:30 uur tot 20:00 uur.

Inspraakreacties

Gedurende de periode dat beide uitwerkingsplannen ter inzage liggen, kan een ieder naar aanleiding van de uitwerkingsplannen – bij voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd – een inspraakreactie naar voren brengen bij de het college van burgemeester en wethouders van Heiloo. Uw schriftelijke inspraakreactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Vermeld boven aan uw brief het onderwerp: inspraakreactie uitwerkingsplan 5 Zuiderloo of uitwerkingsplan 6 Zuiderloo. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge reactie naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoonnummer 072 535 67 99 of 535 67 46. (Bron: bekendmakingen gemeente Heiloo)

Nieuwsupdate februari 2014


Bewonerscommissie Zuiderloo

In januari heeft de gemeente een oproep gedaan aan bewoners om zitting te nemen in een bewonerscommissie Zuiderloo. Zij hebben hierop tientallen aanmeldingen ontvangen. Inmiddels heeft de gemeente een commissie samengesteld van 11 leden, met een evenredige verdeling over de straten van Zuiderloo.  Ikzelf  heb mij ook aangemeld voor de commissie en vertegenwoordig  hiermee samen met een ander lid de  bewoners van de Hoogeweg.

17 maart 2014 hebben we de eerste vergadering. Mocht u nu al vragen of aandachtspunten voor de commissie hebben dan kunt u mij dit per e-mail melden.: b.sprenkeling@quicknet.nl. Ik zal dit dan meenemen naar de 1e vergadering.

Bedrijfsverplaatsingen Zuiderloo

19 Februari is de raadscommissie openbare ruimte akkoord gegaan met de bedrijfsverplaatsingen uit Zuiderloo. Voor zowel het transportbedrijf van de Fam. vd Steen als voor de pensionstal van de Fam. Sprenkeling is de commissie akkoord gegaan met de nieuwe locatie. Meer informatie

Verslag commissie vergadering openbare ruimte 26-11 Zuiderloo


Verslag commissie vergadering openbare ruimte 26-11 Zuiderloo
Door Bernadet Sprenkeling

Dinsdag jl. Zijn de concept uitwerkingsplannen 5 en 6 aan de orde geweest tijdens de vergadering.
De bijbehorende stukken staan op de site van de gemeente bij de agenda, zie ook eerder bericht in deze blog.
Bijgevoegde documenten
Meer informatie: Agenda

memo uitwerkingsplannen 5 en 6 zuiderloo.pdf(74,25 KB)
uitwerkingsplan 5 en 6 Zuiderloo vogelvlucht.pdf(202,79 KB)
uitwerkingsplan 5 Zuiderloo toelichting regels.pdf(2,45 MB)
uitwerkingsplan 5 Zuiderloo verbeelding.pdf(209,8 KB)
uitwerkingsplan 6 Zuiderloo toelichting regels.pdf(1,45 MB)

Menkveld verwacht de plannen voor het einde van het jaar te kunnen vaststellen. Voor de zomer 2014 zou het plan dan definitief zijn.
Uitwerkingsplan 5 gaat over het stukje groen aan de Hoogeweg tussen nr. 26 en 34.
Er zullen 70 huizen gebouwd gaan worden. Langs de linten vrijstaande huizen en 2 onder een kap. Tussen de linten de goedkopere woningen waaronder rijtjes en starterswoningen. De precieze uitwerking van het plan hangt af van de vraag.
Uitwerkingsplan 6 gaat over de infrastructuur. Van noord naar zuid komen 3 nieuw linten die uitkomen op een parallelweg langs de vennewatersweg.
Het lint direct achter ( ten oosten van) de hoogeweg zal als eerste aangelegd worden. Deze weg moet voorlopig zorgen voor de ontsluiting van al het autoverkeer uit zuiderloo.
Vragen/opmerkingen
Waarom waterbeheer dmv greppels, dit is niet meer van deze tijd, kost veel onderhoud, zijn tegenwoordig betere oplossingen voor.
We willen geen rijtjes huizen zoals door het Bouwfonds neergezet.
De rugstreeppad heeft zijn habitat in Zuiderloo. Misschien dat de paddenvereniging kan helpen het beestje te beschermen tijdens het bouwgeweld.
Fietsstroken van 70 cm. Zijn veel te smal en niet Heiloo-waardig
Waar komen woningen met bouwhoogten tot 12 meter? Onbekend
Mensen die een huis kopen weten niet wat er achter hun dure vrijstaande woning gebouwd gaat worden. Onduidelijkheid kan kopers afschrikken.
Functie parallelweg niet duidelijk. Fietsroute of ontsluiting voor auto’s, niet een echte ventweg.
Is alle benodigde grond voor de weg (1e lint) al in bezit gemeente, blijkt van niet.
Is er al overeenstemming over de bedrijfsverplaatsingen vd Steen en Sprenkeling? Ook dit blijkt nog niet rond te zijn.
welke welstandsnota geldt voor Zuiderloo? Niet duidelijk, gaat uitgewerkt worden.
verder ontstond er nog een discussie over of de commissie na herziening van de plannen weer inspraak krijgt. Dit is niet zo. De nieuwe versie zal wel voor het besluit van het college ter inzage toegezonden worden.

12 december komt er nog een voorlichtingsavond voor omwonenden en geïnteresseerden.

Informatieavond Zuiderloo


Uitwerkingsplan 5 De Linde

Uitwerkingsplan 5 De Linde

 Informatieavond  Zuiderloo
donderdag 12 december 2013 van 19:00-21:00
Timpaan, uitwerkingsplan 5, deelplan De Linde, Rosendaal 2a in Heiloo. (Brandweer) Op donderdag 12 december aanstaande organiseert ontwikkelaar Timpaan samen met de gemeente Heiloo een informatieavond over de ontwikkeling van deelplan De Linde. Dit deel van Zuiderloo ligt tegen de Hoogeweg en verwacht Timpaan medio 2014 in de verkoop te brengen. Timpaan is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van dit gebied. Aangezien de procedure van het uitwerkingsplan in december van start gaat, wordt er een informatieavond georganiseerd. Doel is om omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van het deelplan De Linde. Timpaan presenteert het verkavelingsplan en toont de eerste beelden van verschillende woningtypen. Op het verkavelingsplan staan de bouwkavels ingetekend, voor de vrijstaande woningen en de twee-onder-een kap woningen van het plan is er op de diverse kavels een ruime keuze uit verschillende woningen in diverse prijscategorieën. Ook komen er in het plan eengezinswoningen en starterswoningen (Timpaan Verandawoning). Op de informatieavond vraagt Timpaan de bezoekers om een enquête in te vullen zodat zij inzicht krijgen in de woningvoorkeuren van de potentiële nieuwe bewoners. Hierdoor is Timpaan in staat om bij de verkoop medio 2014 optimaal rekening te houden met de woonwensen van toekomstige kopers. Bron: Timpaan